Magas vérnyomás latinból, Európai polgárrá nevelés Comenius projektek segítségével | Pedagógiai Folyóiratok


Somogyi Néplap, S PO T Versenyezhet Nem sportolhat Látogatás a kaposvári sportorvosi rendelőben Köztudomású, hogy a legtöbb sportág nemcsak szellemi Össz­pontosítást, hamm igen ko­moly fizikai adottságok együt­tesen szabják meg, hogy vala­kiből sportoló, svoriversenyző lesz-e vagy sem.

No és még va­lami. Az erőkifejtést a sport­versenyző nem végezheti egészsége rovására. Ki vagy mi parancsol álljt?

a szív egészségére jótékony kiegészítők

A sportor­vos. Verseny előtt, vagy ahol még nagyobb gonddal járnak el, ott az edzéseken és igen gyakran a versenyek után is orvos vizsgálja meg a sporto­lót.

Ö állapítja meg, hogy mi­lyen mérvű az igénybevétel az edzéseken, versenyeken. A pá­lyán vagy a rendelőintézetben végzett szűrővizsgálatok alap­ján mondja ki a sportorvos a döntést: versenyezhet, vagy esetleg nem sportolhat. Az Országos Sportorvosi Hiva­tal kaposvári rendelőjében az idén már mintegy ezer sportolót vizsgálták meg dr, Kordoványi Dezső és dr.

Zsigmond Kázmér sportorvosok.

Magas vérnyomás latinból

Hetenként öt na-1 pon tart nyitva a rendelő, s az ügyeletes orvos várja a »szűrésre« érkezett sportolókat. Különösen nagy a forgalom mostanában, amikor már vala­mennyi sportágban itt az idénykezdet. Ilyentájt »kötele­zői« a sportorvosi vizsgálat. De mint dr. Kordoványi Dezső mondotta, ma már egyre ke­vesebb az, aki muszájból kere­si föl magas vérnyomás latinból rendelőt.

Magas vérnyomás latinból sportág vezetőjét dicséri az, hogy így van. A legtöbb sport­ágban ma már orrvérzés alacsony vérnyomás edző világo­sítja föl a kezdő sportolót az orvosi vizsgálat szükségességé­ről. A birkózóknál például a jelentkező fiatal második útja a sportorvoshoz vezet. Horváth István, a K. Vasutas birkő- zóedzője a jelentkező fiatalt addig nem is engedi az edző­terembe lépni, amíg be nem mutatja az orvosi nyilatkoza­tot.

És egyre több edző járja ezt a helyes utat. Kordoványi Dezső a kaposvári sportorvosi rendelőben megvizsgálja Kovács Róbertét, az Osztopáni Termelőszövet­kezeti Sport Kör labdarúgóját. A diagnózis: sportolhat.

Fiatalok, öregek keresik föl a. Nem SAKK Járási salck-esapatbajnoki eredmények Barcsi járás—marcali járásnagyatádi járás—csurgói járáskaposvári járás—sió­foki járáskaposvári járás— siófoki járás Kaposvár ás Siófok mindkét mérkőzését most játszotta le. Somogybán — szerencsére — élő valóság a sportoló és a sportorvos köz­vetlen kapcsolata. A sportolók nagy hányada vallja, hogy a sportorvos igaz barátja a ver­senyzőnek, aki mindenben se­gít, s akinek vizsgálata nem­egyszer komoly baj vagy be­tegség megelőzését jelentheti.

Egy példa a sok közül: Ta­pasza Sándor Somogyszil lab­darúgócsapatában futballozott. Egy-egy mérkőzés után meg­romlott a közérzete. Az egyik »kötelező« orvosi vizsgálat al­kalmával már a vérnyomás mérésekor kiderült, hogy baj van. A fiatal sportolónak ma­gas volt a vérnyomása. Ta- paszti Sándornak fel kellett hagynia a versenyszerű sport­tal. Az orvos diagnózisa azon­ban elősegítette, hogy vissza­nyerje egészségét.

Érdekes, hogy nemcsak fia­tal páciensei vannak a sport­orvosi rendelőnek. A kartonok­ból kitűnik, hogy Demeter Jó­zsef, az ismert nevű tekéző már 63 éves. A diagnózis azonban azt mutatja, hogy Demeter bá­csi még nyugodtan sportolhat.

magas vérnyomás milyen gyógyszer

Sok mindenről szó esik a sportorvosi rendelőben. Az egyik ifjú labdarúgó fáradtság­ról panaszkodik. Az első vizs­gálat nem mutat különöseb­bet, ezért külön szakrendelés­re utalják a panaszkodót. A másik sérült labdarúgó már- már gyógyuló lábával kapcso­latban tesz észrevételt.

Itt is külön szakvizsgálat dönti majd el, hogy van-e valami rendel­lenesség a gyógyult láb körül. Messze mögöttünk hagytuk már azt az időt, amikor a sportkörök vezetői igyekeztek kijátszani az orvosi ellenőr­zést. Ismert »trükk« volt, hogy más, egészséges sportolót küldtek vizsgálatra olyan he­lyeit, akit várhatóan eltiltott volttá a sportorvos. Az ilyen csalárdságra persze a mostani alapos ellenőrző rendszer mel­lett már nincs is lehetőség.

Kordoványi Dezső tucatnyi esetet sorol a múltból a sport- intézői »driblikröl«. De hang­súlyozza, hogy mindez már el­múlt.

„Az volt a célom, hogy jelet hagyjak magam után a világban”

Egyre gyakoribb az a je­lenség, hogy a sportorvos nem­csak a rendelőintézetben jut szóhoz, hanem szerepet kap a pályán, az edzéseken is. Dőzsa-ökölvívóknak, a K. Ki­nizsi és a KMTE labdarúgó­szakosztályának már amolyan "háziorvosa« a sportorvos, aki a helyszínen végezheti a kü­lönböző méréseket, vizsgálato­kat, ellenőrzéseket.

magas vérnyomás a szívelégtelenség kezelésében

Ez is a helyes, a követendő út Kovács Sándor Kettős k. Kzt a kifejezést ökölvívóber- kekben olyan esetben szokták használni, amikor a szorítóban mindkét versenyző egy és ugyanabban a pillanatban válik harcképtelenné. Kaposváron más formában jelentkezett az ökölvívóknál a k.

Nem a szorítóban, banem azon kívül Területi csapatbajnoki ököl­vívóversenyt hirdettek a falra­gaszok.

Miniszteri elismerést érdemelt a gyöngyösi kórház nyugalmazott belgyógyász főorvosa

A jó bokszcsemegére szép számmal gyűltek össze a nézők annak ellenére, hogy a Dózsa sportcsarnok melletti szabadtéri pályán kézilabda bajnoki mérkőzést játszottak, a Béke Szállóban pedig Dunán­túl legjobb asztaliteniszezői csatáztak, a várt jó ökölvívó­bajnoki mérkőzés elmaradt. Helyette barátságos találkozón mérte össze erejét a K.

Dózsa n. Azért, mert mind a kaposvári tartalék gárda, mind pedig a nagykanizsai magas vérnyomás latinból már a mérlegelésnél vereséget szenvedett.

Kiderült, hogy a vendégek nem tudnak nyolc fővel mérlegre állni. A kaposvári vezetők sem voltak jobb helyzetben, mint kanizsai kollégám. Hiába volt az iigv- magas vérnyomás latinból, a kaposvári csapat is csak hét ökölvívót tudott fel­sorakoztatni a mérlegnél. Ennek a mérkőzésnek tehát nem volt még papíron sem győztese. Vesztese pedig kettő. Azonban a bajnoki pontok el­vesztésénél is jobban fáj az az erkölcsi vereség, amelyet a K.

Dózsa tartalék együttese szenvedett ezen a na­pon. A sok dicsőséget megért kaposvári ökölvívósnort számá­ra nem énoen ió bizonyítvány az, bocrrr tartalék csapatunk ott­honában nem tud még csak csonka csapattal sem kiállni, nem ám!. A já- jrási labdarúgó szövetség örötn- mel állapította meg, hogy az jöszi forduló sikeres volt. Ugyanez a kilenc együttes ott van a ta- 1 vaszi rajtnál is.

Az első tavaszi. Az erőlistán elöl álló csapatok sorra győztek. Az első forduló eredményei: Pusztakovácsi—Böhönye I. Vése—Csákány Böhönye II. Somogyszentpál szabadnapos volt.

magas vérnyomás myasthenia gravis-szal

Böhönye 3 8 - magas vérnyomás latinból 16 2. Somogyszentpál 7 6 - 1 12 3.

vérnyomás emelkedés időjárás

Csákány 8 4 1 3 9 4. Jórészt ; azért, mert a részvevők na- fgyobbik hányada igen gyenge {formában van. Meglepetésre a {gyengélkedők között találjuk a tK.

Vasas és a {KMTE ért el. Közút K. Fáklya—Helyiipar 7. T K. Tipográfia 6,5 A hét tekeválogatottja: Dr. Németh K. ÉpítőkVégh K. Vasasifj. Hor­váth J. VasasKelemen K. Spartacus A csapat össz­teljesítménye fa.

Jónak mondható. Or­szágos Képzőművészeti Kiállítás rendezését. To­jásból viszont az előirányzott húszmillió helyett magas vérnyomás latinból tizen­két és fél millió darabot vet­tek át.

Félévi tervük megva­lósításához április 1-től június ig 28 darab tojást kell felvásárolniuk. A megye legjobb irodalmi szín­padjai mutatják be műsoru­kat.